Solartron Main

Solartron Metrology Thailand

Solartron Metrology ผู้นำในการผลิตอุปกรณ์เซ็นเซอร์วัดระยะ (Gauging Transducer) คุณภาพสูง ทั้งยังเป็นผู้นำในการผลิต Sensor ที่มีใช้ในระบบอัตโนมัติของโรงงานทุกประเภท ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่างของโลก เช่น อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ อุตสาหรรมการผลิตฮารด์ดิสไดรว์ ฯลฯ

ข่าวสาร โปรโมชั่น