Talyrond 465

เครื่องวัดความกลม รูปทรงสำหรับงานที่ต้องการความละเอียดสูงระดับไมครอนเมตร
ทั้งความกลม ทรงกระบอก ความตรง ความเยื้อง 

หมวดหมู่: