Taylor Hobson เครื่องวัดความเรียบ ความหยาบผิว รูปทรง คอนทัวร์ มีด้วยกัน 3 รูปแบบ หลัก คือ เครื่องวัดแบบพกพาในตะกลูรุ่น Surtronic, แบบกึ่งพกพาและตั้งโต๊ะ หน้างานผลิตทั้งแบบวัดความเรียบผิว รูปทรง คอนทัวร์ ในรุ่น INTRA และสุดท้ายแบบความละเอียดสูง Talyruf โดยมีรายละเอียดในแบต่างๆ ด้านล่าง

Taylor Roughness

SURTRONIC เครื่องแบบพกพา

Surtronic DUO เครื่องวัดผิวสำเร็จ ที่มีความสะดวกในการวัดผิวแบบโครงสร้างผิวชิ้นงานหลัก โดยชุดวัดสามารถแยกออกเป็นชุดหัววัดและชุดควบุคมที่แสดงผลการวัดทันทีมีชุดวัดลากหัววัดผ่านผิวที่ต้องการตรวจสอบ โดยการเชื่อมต่อแบบฟังก์ชั่น Blutooth

Surtonic S-100 Series แบ่งรุ่นย่อยได้ 2 รุ่น ตามความสามารถทางด้าน ระยะการลาก ระยะกระดก พารามิเตอร์ทางการวิเคราะห์ โดย S100 สามารถวัดค่าผิวแบบ Primary, ค่าผิว Roughness ได้ทั้งผิวแบบทั่วไปและผิวงานที่อยู่ในพื้นที่เข้าถึงยาก เช่น ในผิวรูใน ร่องชิ้นงาน ทั้งยังสามารถติดตั้งตัวเครื่องเข้ากับฐานและเสาเครื่องเพื่อความสะดวกในการใช้งาน พร้อมยังมีซอฟแวร์ Talyprofile Lite โปรแกรมวิเคราะห์ผิวที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานกับคอมพิวเตอรได้ฟรีอีกด้วย

portable spec

เครื่องวัดผิว คอนทัวร์ INTRA

INTRA Roughness & Contour เป็นเครื่องวัดผิวแบบกึ่งมือถือและแบบตั้งโต๊ะ แบ่งเป็น 2 รุ่นหลัก คือ INTRA Touch (ระยะเกจ 1 และ 2 mm) และ INTRA Contour (ระยะเกจ 20-32mm)

โดยที่ INTRA Touch ที่ใช้เกจอินดัคทีฟความละเอียดสูง มีระยะของเกจสูงสุด 2มม. ความละเอียดเกจวัด 4nm สามารถที่จะวิเคราะห์ความเรียบผิวและรูปทรงได้ในการวัดลากผิวคราวเดียว หรืองานที่ต้องการค่าผิวที่อยู่บนผิวโค้งหรือบริเวณผิวขอบแชมเฟอร์/ลบคม (Chamfer) ที่มีขนาดชิ้นงานไม่ใหญ่มาก ส่วน INTRA CONTOUR ที่ใช้เกจอินดัคทีฟแบบ Wide Range มีระยะใช้งานของเกจ 20-32มม. เหมาะกับงานวัดรูปทรงของผิวแบบคอนทัวร์ทั้งประยุกต์ใช้แบบพกพาหรือติดตั้งกับฐาน และยังสามารถเลือกใช้ระยะเกจที่ 4มม. เพื่อให้ได้ความละเอียดเกจ 15nm.และเมื่อเราเลือกใช้หัวเข็มวัดงานที่ทำจาก Diamond แบบปลายหัวทิป 5um รัศมี จะทำให้เราสามารถวัดความเรียบผิวและคอนทัวร์ได้ในการลากผิวงานเพืียงครั้งเดียว

INTRA Roughness Contour

High precision gauge

Form Talysurf i PRO

The Talysurf range consists of three basic models -Talysurf i-series, Form Talysurf and Talysurf CNC. The Talysurf i-series is an excellent allround system for 2D and 3D measurement of products such as bearings and other concentric components. Whilst the Form Talysurf is suitable for most applications where low noise and high repeatabilty is required.

The Talysurf CNC is usually specified where large numbers of the same part need to be measured at the one time for SPC and other analysis tasks.

Talysurf Inductive

Roughness & Form
Talysurf i PRO
Talysurf PRO
Talysurf i PRO

Form Talysurf NOVUS

 Form Talysurf PGI NOVUS is the most advanced system for surface finish, contour, 3D and diameter measurement, delivering unique benefits for both design and production. This instrument is designed with class leading 20 mm gauge range with 0.2nm resolution with the capability to measure surface finish (roughness, form, waviness) diameter, included angle, in a normal and inverted direction with the same speed and accuracy.
This system is an ideal solution for bearings, injectors and precision component manufacturers. Get instant measurement analysis feedback like surface finish, contour and topography with Metrology 4.0 software.

Talysurf PGI

PGI capability