linear gauge
transducer
Solartron Main

Solartron Metrology ผู้นำในการผลิตอุปกรณ์เซ็นเซอร์วัดระยะ (Gauging Transducer) คุณภาพสูง ทั้งยังเป็นผู้นำในการผลิต Sensor ที่มีใช้ในระบบอัตโนมัติของโรงงานทุกประเภท ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่างของโลก เช่น อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ อุตสากรรมการผลิตฮารด์ดิสไดรว์ ฯลฯ

Solartron metrology thailand

สินค้าใหม่

Gauge Software

Orbit GCS เป็นซอฟแวร์ที่ใช้งานกับเกจวัดระบบ Digital Solartron Orbit network ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้การใช้งานของเกจง่ายได้ยิ่งขึ้นไม่จำเป็นต้องมีทีมงานโปรแกรมเมอร์ มีความสามารถหลากหลาย ทั้งที่เป็น Free Level และ Advance

Air Gauge Interface Module (AGM) สามารถรวมระบบเกจวัดทั้งแบบ โพรบสัมผัสและไม่สัมผัสแอร์เกจ เข้าในระบบวัดเกียวกัน เพิ่มความสะดวก ยืดหยุ่น ต่อการตรวจสอบชิ้นงานที่มีความซับซ้อนได้เป็นอย่างดี

ดิจิตอลเกจ

Digital Gauge

Conventional LVDT gauging is taken to another level by the Orbit®Digital Measurement System. Proven in real industry where dimensional measurement is critical to quality the Orbit system allows simple connection of probes with high speed data collection.  Orbit is combined with Solartron Gauge Software for simple, rapid data collection and display of measurements.

อนาลอคเกจ

โซลาตรอนอนาลอกเกจ เกจวัดระยะที่ใช้เทคโนโลยีแบบอินดัคทีฟ ให้ความคุ้มค่าทางการใช้งานและทางด้านราคาที่ย่อมเยาว์มีระยะวัดจากช่วง ±0.25 ถึง ± 10มม. ทั้งยังมีรูปแบบของเกจหลากหลาย เพื่อประยุกต์ใช้งานที่มีอยู่มากมาย ลักษณะเกจมีในรูปแบบทรงมาตรฐานทรงปากกา (pencil type) แบบหักงอสาย (right angle) แบบพิเศษ เช่น เกจขนาดเล็ก 6mm (ปกติ 8mm) แบบบล๊อกสำเร็จเพื่องานวัดรูด้านใน รวมถึงมีชนิดของสายเกจแบบต่างๆ เช่น สายถัก

LVDT Sensor

LVDT 1

ทรานสดิวเซอร์ดิสเเพลสเมนท์ LVDT (Linear Vareiable Displacement Transducer) ใช้สำหรับวัดตำแหน่งหรือระยะขจัด (displacement) ใช้หลักการเซนเซอร์ทรานสดิวเซอร์ชนิดเปลี่ยนแปลงความเหนี่ยวนำแบบเชิงเส้นซึ่งเป็นทรานสดิวเซอร์ที่ใช้สำหรับตรวจวัดตำแหน่งเช่นกัน แต่หลักการทำงานนั้นจะอาศัยการเปลี่ยนแปลงค่าความเหนี่ยวนำตามตำแหน่งการเคลื่อนที่ โครงสร้างภายในของ LVDT จะประกอบไปด้วย ขดลวดปฐมภูมิ (primary winding) และขดลวดทุติยภูมิ (secondary winding)

Special Gauge

Special Gauge 1

Solartron’s Block Gauges makes precision measurements of bores and cavities a simple and reliable process. More generally, the use of these devices is recommended in applications where space and access is limited and where the use of axial probes is not possible. The 2 mm Block Gauge is only 8 mm wide. The Block Gauges offer unrivalled ruggedness, accuracy and repeatability. All three units are extremely versatile and provide datum surfaces and all the adjustments required for precision gauging applications. Block Gauges have robust precision linear bearings with minimal clearance, which limits unmeasured movements maintaining good repeatability even when the contact tip is mounted off centre.

Automate Control Gauge

ACS product

Solartron digital ACS probe is aspecific range of products which intregate the linear porbe with an electronics control modle thatg includes an integral display. These products are excellent for a small number of measuring points, are stand alone abd have an integral MOBUS and ASCII interfcae plus flexible discrete I/O. Suitable to work with MODBUS base PLC interface on automate system.

DRAWING

Mini probe 1
Mini sensor 1
ID probe drawing
Block Gauge Spec
BlockGauge Draft